Visio

vision_blancoverde4
challenges_blancoverde3
algo_blancoverde2
concept_blancoverde_

RURALIZATION on 4-vuotinen EU:n Horizon 2020 –ohjelmaan kuuluva tutkimus- ja innovaatiohanke, jossa keskitytään maaseudun sukupolven uusiutumisen ja maankäytön kysymyksiin. Tavoitteena on löytää erilaisia politiikka- ja toimenpidevaihtoehtoja, joilla edistetään maalle uusien sukupolvien maallemuuttoa ja maatalouden jatkuvuuden turvaamista. Hankekonsortiossa on 18 partneria 12 maasta. Monipuolisen ryhmän laajalla näkemyksellä ja kokemuksella saadaan luotua paljon uutta kiinnostavaa tietoa käytännön toimijoiden käyttöön.

imagen_vision

Hanke kiinnittää huomiota seuraaviin ongelmiin:


1. Kaupunki- ja maaseutualueiden epätasa-arvoinen kehitys. Kasvavien kaupunki- ja taantuvien maaseutualueiden epätasapainoinen kehitys uhkaa Euroopan alueellista koheesiota. Trendi näkyy tilastoennusteissa: Kaupunkialueiden väestönkasvu 12% vuodesta 2014 vuoteen 2050 kun
maaseutualueille ennakoidaan samalle ajanjaksolle 7% väkimäärän alenemaa

2. Bruttokansantuotteen (BKT/hlö) erot. Vuonna 2014 kaupunkialueiden BKT/hlö oli 34 179 €, kaupunkien ja maaseudun välialueilla 23 726 € ja varsinaisilla maaseutualueilla 19 104 €.


3. Maanomistuksen keskittyminen. Maatalouden sukupolvenvaihdoksiin ja uusien maatalouden harjoittajien aloittamista vaikeuttaa maanomistuksen keskittyminen. Vuonna 2013 EU-alueen maatalousmaasta 52,2 % oli vain 3,1 % tilajoukon hallinnassa ja toisaalta pienimmät, 76,2 % tiloista, viljelivät vain 11,2% EU:n viljelyalasta.


4. Maaseutuväestön ikääntyminen. Suurin osa viljelijöistä on yli 55-vuotiaita ja alle 35-vuotiaita on hyvin vähän. Mikäli tätä ei saada oikaistua, ikääntymistrendistä aiheutuu ongelmia tulevaisuudessa, koska maaseudulta ei löydy tarpeeksi maatalouden työvoimaa.


5. Maaseudun riittämättömät mahdollisuudet uusille sukupolville. EU on kohdentanut vuosina 2007- 2020 tukea nuorten viljelijöiden kilpailukyvyn kehittämiseen ja sukupolvenvaihdoksiin yhteensä 9,6 miljardia euroa. Maatalousväestö ikääntyy kuitenkin jatkuvasti, koska rahoitukselle ei löydy käyttäjiä.

Hankkeen tavoitteena on osaltaan auttaa luomaan sellaiset olosuhteet, että uusien sukupolvien kiinnostus maaseutualueita kohtaan lisääntyy. Hanke etsii innovatiivisia käytänteitä, joilla saadaan kehitettyä maaseudun työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä.

Pyrimme luomaan uusia mahdollisuuksia nykyisille maaseudun asukkaille ja lisäämään maallemuuton houkuttelevuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi RURALIZATION toimii verkostoperiaatteella. Osallistamme toimintaan laajan sidosryhmäjoukon ja pyrimme poikkitieteellisellä tutkimuksella hahmottamaan maaseudun avautumiseen liittyviä haasteita, jotta löydämme uusia innovatiivisia esimerkkejä ja käytänteitä maallemuuton edistämiseksi.

Hankkeen kolme peruspilaria ovat maaseudun mahdollisuuksien tunnistaminen, uusien viljelijöiksi aikovien toimintaedellytysten parantaminen ja sen varmistaminen uusilla sukupolvilla on käytettävissään maatalousmaata.

imagen_.

Hankkeella on seuraavat tavoitteet:

1. Ymmärretään sukupolvenvaihdokseen liittyvät haasteet ja määritellään sellaiset tekijät ja ajurit, joiden on huomattu lisäävän tiettyjen maaseutualuiden dynamiikkaa.

2. Kehitetään usean erilaisen toimijan yhteistyöllä suotuisia olosuhteita ja dynamiikkaa edistäviä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös muilla maaseutualueilla.

3. Määritellään ja arvioidaan innovatiivisia käytäntöjä, joilla edistetään maallemuuttoa, uusien sukupolvien maataloustuotantoa ja maankäytön mahdollisuuksia. Keskeiset sidosryhmät sitoutetaan arvioimaan kriittisesti ja kehittämään näitä toimenpiteitä ja strategioita.

4. Selvitetään uusien sukupolvien maaseutuun liittyviä unelmia, suunnitellaan politiikkasuosituksia, joiden avulla näitä unelmia voidaan toteuttaa.

5. Etsitään uusia kasvun mahdollisuuksia, jotka voidaan saavuttaa ohittamalla perinteiset sukupuoliroolit maaseudun sukupolvenvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä.

6. Osallistetaan keskeiset toimijat levittämään tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Kannustetaan sidosryhmiä edistämään uusien toimintamallien käyttöönottoa, jotta maaseutualueista tulee mielenkiintoinen vaihtoehto uusille sukupolville.

imagen___

Hankkeen seitsemästä eri työpaketista Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen päävastuulla on aihepiiriin liittyvä ennakointitutkimus. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–30.4.2023.

Lisätietoja suomeksi (read more in Finnish):
Tuomas Kuhmonen, tuomas.kuhmonen@utu.fi
Pertti Ruuska, pertti.ruuska@utu.fi
Twitter: @ruralisaatio