Työpaketit

Hankkeet toiminnot sisältyvät seitsemään työpakettiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan tutkimus- ja innovaatiokehikko. WP3 rakentaa metodologisen perustan muille työpaketeille muotoilemalla käytettävät käsitteet, arviointikehikon ja yksityiskohtaiset tutkimus- ja innovaatio-ohjeet. Tämä kehikko, jota varten tehdään myös kirjallisuuskatsaus,  varmistaa sen, että eri näkökulmista tehtävä kehittämistyö, tapaustutkimusten valintaa myöten, tehdään yhteisesti.

WP4 on ennakointitutkimusta, joka tehdään (1) esittelemällä sukupolven uudistumisen kannalta merkitykselliset megatrendit, trendit ja heikot signaalit, (2) selvittämällä nuorten maaseutu-unelmat sekä törmäyttämällä trendi- ja nuorten unelmat -analyysien tulokset alueellisessa kontekstissa eri toimijoiden ajatuksiin. Tarkoituksena on keskustella siitä, kuinka nuorten unelmat voidaan ottaa huomioon ja siitä, kuinka todennäköisiä, haluttuja ja mahdollisia ne ovat maaseudun uusien sukupolvien näkökulmasta.

WP5 keskittyy maallemuuttajiin ja uusiin viljelijöihin. Näihin asioihin liittyvien aiempien tutkimusten ja tilastojen rinnalla tämä työpaketti pyrkii löytämään lupaavia käytänteitä maaseudun sukupolvenvaihdoksen, maallemuuttajien, uusien viljelijöiden ja sukupolvenvaihdosjatkajien hyväksi. Tuloksista keskustellaan paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa sellaisilla alueilla, joilla tilanne ei ole yhtä lupaava. Tarkoituksena on positiivisten esimerkkien kautta etsiä yleistettäviä toimintamalleja.

WP6 keskittyy maankäyttökysymyksiin. Työpaketissa (1) tutkitaan kaikkien EU-maiden hallinnollisia malleja ja tehdään tarkempi analyysi muutamasta lupaavasta käytänteestä, (2) tutkitaan maamarkkinointa ja sitä, kuinka ne toimivat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kontekstissa, (3) tutkitaan esimerkkejä lupaavista alhaalta-ylös- ja paikallislähtöisistä malleista, joilla on mahdollistettu maankäyttöä ja lopuksi näiden pohjalta käydään eri alueilla keskusteluja ja etsitään siten yleistettäviä toimintamalleja.

WP7 palvelee politiikkakeinojen muotoilua ja käyttöönottoa. Se tehdään vaihtelevilla menetelmillä, kuten erilaisilla paikallisyhteisöihin jaettavilla materiaaleilla, politiikka-arvioinneilla, uusien politiikka-keinojen muotoilulla sekä vaikuttamalla eri tasoilla toimiviin politiikantekijöihin.

Hankkeen johtaminen (WP1), tulosten jakaminen (WP2) ovat läpileikkaavia työpaketteja. WP1 huolehtii koordinaatiosta ja teknisistä ohjeista, tulosten jakeluun iittyvien sääntöjen noudattamisesta kuten myös työn laadun ylläpitämisestä. WP2  varmistaa sen, että hankkeen tulokset ovat maaseutualueiden sukupolvenuudistamisen näkökulmasta käyttökelpoisessa muodossa ja että tuloksilla on vaikuttavuutta.